استادیاپروفسور(بهلاتین:Professor) یکی از درجه های علمی برای اعضایهیئت علمیدانشگاه هاومراکز تحقیقاتیاست که بالاترین درجهٔ علمی در بینمدرسان دانشگاهبه شمار می آید.

در ایران مطابق با سیستم آموزشی دانشگاهی یک استاد در یک نظام ارتقای سلسله مراتبی، بالاتر از درجاتمربی(Instructor)،استادیار(Assistant Professor) ودانشیار(Associate Professor) و پایین تر از رتبهاستاد ممتاز(Academic tenure) قرار می گیرد.[۱][۲]

در برخی از موارد به کسانیکه رتبه استادی را در دانشگاه دارنداستاد تمام (Full Professor)گفته می شود

استادیاپروفسور(بهلاتین:Professor) یکی از درجه های علمی برای اعضایهیئت علمیدانشگاه هاومراکز تحقیقاتیاست که بالاترین درجهٔ علمی در بینمدرسان دانشگاهبه شمار می آید.

در ایران مطابق با سیستم آموزشی دانشگاهی یک استاد در یک نظام ارتقای سلسله مراتبی، بالاتر از درجاتمربی(Instructor)،استادیار(Assistant Professor) ودانشیار(Associate Professor) و پایین تر از رتبهاستاد ممتاز(Academic tenure) قرار می گیرد.[۱][۲]

در برخی از موارد به کسانیکه رتبه استادی را در دانشگاه دارنداستاد تمام (Full Professor)گفته می شود

استاد چت,چت روم استاد,ورود به گپ چت روم استاد چت,استاد چت,روم استاد,چت استاد,عسل چت,ناز چت ,باران چت

آمدم ای شاه ، پناهم بده....

استادزیرک ,لیسگپ,لیس,زیرک استاد,

professor ,اسپایس ,علمی ,یک ,چت ,ممتاز ,tenure قرار ,academic tenure ,ممتاز academic ,رتبهاستاد ممتاز ,قرار می ,assistant professor ودانشیار ,،استادیار assistant professor ,instructor ،استادیار assistant ,professor ودانشیار associate

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

riakocentcar 16456989 16489491 pardazeshkhodro 16720632 16235215 hybridpipes xn--mgbce0etcch97hba 16227812 smoke006